Reklamačný poriadok pre nákup cez e-shop Pod ochranou draka na www.chakra-aura.sk
Všeobecné ustanovenia

1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení ako určuje zmluva a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom a odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.
2. Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto reklamačným poriadkom.

Nebezpečenstvo škody na tovare

3. Škodou na veci sa rozumie škoda, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci bez ohľadu na to, za akých príčin k nemu došlo.
4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď tovar prevezme od predávajúceho alebo v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.
Vybavenie reklamácie
5. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar, čo najskôr po nadobudnutí vlastníckeho práva k zakúpenému tovaru.
6. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo:

a. kupujúci vadu zistil,
b. kupujúci mal vadu zistiť pri prehliadke pri dodaní tovaru, ktorú je povinný uskutočniť .

7. Ak si kupujúci túto svoju povinnosť nesplní v stanovených lehotách, právo kupujúceho z vád tovaru sa nemôže priznať.
8. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za vady:

a. ktoré kupujúci spôsobil sám,
b. o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru,
c. ktoré vznikli z dôsledku opotrebovania tovaru, spôsobenom bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru.

Nároky z vád tovaru

9. Kupujúci má právo vadu tovaru reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti, počas ktorej, pri správnom používaní a ošetrovaní, môže tovar vzhľadom k svojím vlastnostiam, t.j. danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania, vydržať.
10. Na správne posúdenie reklamácie musí byť reklamovaný tovar kompletný, čistý, v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.
11. Kupujúci je povinný tovar používať len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie a ošetrovanie.
12. V prípade, že je reklamácia oprávnená, má kupujúci právo:

a. na bezplatné odstránenie vád, ak vada na tovare je odstraniteľná,
b. na výmenu tovaru za rovnaký tovar alebo za náhradný tovar za podobnú cenu, ak vada na tovare je neodstraniteľná,
c. odstúpiť od zmluvy, ak vada na tovare je neodstrániteľná.

Spôsob uplatnenia reklamácie

13. Reklamáciu uplatňuje kupujúci písomne, e-mailom, telefonicky.
14. Reklamovaný tovar kupujúci zasiela predávajúcemu na vlastné náklady a riziko. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie.
15. S reklamovaným tovarom je potrebné doložiť originál dokladu o kúpe tovaru (nie kópiu dokladu o kúpe), prípadne ak boli súčasťou tovaru aj ďalšie originálne prílohy, je potrebné doložiť aj tieto.
16. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o nápravu ak reklamácia nebola vybavená k jeho spokojnosti, prípadne sa domnieva, že pri riešení sporu boli predávajúcim porušené jeho práva. Žiadosť o nápravu zašle na e-mailový kontakt predávajúceho (enhydros.sro@gmail.com). Ak predávajú zamietne žiadosť, alebo na ňu neodpovie do 30 dní, môže kupujúci podať sťažnosť prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm . ARS sa týka len sporov, ktoré prevyšujú sumu 20 €.
17. Ak kupujúci ani na základe vyššie uvedených spôsobov riešenia sporu nebol spokojný, môže podať podnet aj na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI).

Záručná doba

18. Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, tak ako to stanovuje zákon.
19. Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej lehote, právo na reklamáciu zaniká.
20. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, okamžite a neodkladne, ihneď po zistení vady.
21. Predávajúci je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení najneskôr do 3 dní. Vybavenie reklamácie nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.

Osobitné ustanovenia

22. Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť, ak vady včas neoznámil predávajúcemu.
23. Tento “Reklamačný poriadok” sa vzťahuje na tovar zakúpený v internetovom obchode Pod ochranou draka na www.chakra-aura.sk.
24. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť : 1.5.2016