OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.chakra-aura.sk je spoločnosť ENHYDROS, s.r.o.

so sídlom: Levočská 848/21, Poprad,  IČO: 50 813 269, DIČ: 2120499172, zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, oddiel: sro, vložka číslo 34507/P,

tel. kontakt: 0915 725 164,

e-mail: enhydros.sro@gmail.com

a sme správcom Vašich osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré od Vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky.

Pracujeme s týmito osobnými údajmi:

 1. Osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete.

Pokiaľ si u nás objednáte tovar, alebo služby, potrebujeme od Vás údaje na doručenie. Zvyčajne sa označujú ako povinné údaje. ( Jedná sa najmä o meno a priezvisko, adresu doručenia, telefónny kontakt a email). Na email Vám zasielame potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži aj ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy.

Pri objednávke tovaru alebo služieb môžete vyplniť aj nepovinné údaje.  Tie nám pomáhajú k lepšiemu a efektívnejšiemu splneniu uzavretej zmluvy. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovoľne.

Pri následných telefonických alebo emailových komunikáciách, môžeme tiež Vaše osobné údaje spracovávať.

 1. Osobné údaje tretích osôb

Ak nám takéto údaje poskytnete, je Vašou povinnosťou tretiu osobu o tom informovať a zaistiť si jej súhlas s podmienkami o ochrane osobných údajov. Jedná sa napr. o prípad vyzdvihnutia alebo reklamácie tovaru.

 1. Osobné údaje získané v rámci marketingu

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj v rámci marketingových a spoločných marketingových kampaní, prípadne pre účely riadneho splnenia zmluvy, môžeme ich i kombinovať. V prípade, že budú Vaše osobné údaje predané inému objektu, budeme Vás o tom vopred informovať, a tiež komu tie informácie predávame.

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení spracúvame Vaše osobné údaje za účelom:

 1. Nákup tovaru a služieb – osobné údaje potrebujeme na účely spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu, vedenia reklamácií v rozsahu: Meno a priezvisko, adresa, email, telefón, bankový účet, podpis
 2. Starostlivosť o zákazníkov – pri riešení určitých dotazov, problémov, je potrebné podať na vyriešenie informáciu tretej strane, napr. dopravcovi tovaru
 3. Odovzdávanie objednávky – prevádzkovateľ alebo doručovacia spoločnosť pri odovzdávaní objednávky je oprávnená si od zákazníka vyžiadať doklad totožnosti za účelom overenia jeho identity alebo osoby uvedenej na doručovacej adrese
 4. Užívateľský účet – vďaka údajom, ktoré vo svojom profile poskytnete, sprístupní sa Vám rada užitočných informácií. Údaje si môžete kedykoľvek ľubovoľne meniť, okrem emailovej adresy, ktorá slúži na prístup k Vášmu užívateľskému účtu.
 5. Marketingová činnosť – emailové obchodné oznámenia , posielané na základe Vášho súhlasu, rôzne marketingové súťaže, v ktorých sa môžu kvôli transparentnosti používať osobné fotografie, či videozáznamy. Proti tomu môžete namietať, zaslaním námietky na mail spoločnosti.
 6. Orgány verejnej moci – Vaše osobné údaje môžeme spracovať tiež z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov, napr. na vymáhanie pohľadávok. Môžeme ich potrebovať i na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

Kedy poskytujeme údaje tretím osobám

 1. Doručenie tovaru: Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám v prípade, ak sa jedná o doručovacie, či prepravné spoločnosti. Bez neposkytnutia týchto údajov, nemôže byť tovar doručený. Údaje odovzdávame dopravcovi tak, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým Vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom Vás môže dopravca kontaktovať, a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom , ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.
 2. Platobné karty: Naša spoločnosť nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Údajmi o Vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a banková inštitúcia.
 3. Obchodné oznámenia: v prípade rozosielania obchodných oznámení napr. formou sms správ, alebo emailom, môžeme k rozosielke využiť tretí subjekt. Tento subjekt je viazaný povinnosťou mlčanlivosti a vaše osobné údaje nesmie použiť na žiadny ďalší účel.
 4. Štátne orgány: v prípade vymáhania našich práv, môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu. Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci, uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali Vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

Doba spracovávania osobných údajov

Vaše údaje spracovávame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorým bol udelený súhlas, budú Vaše osobné údaje, všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov alebo do odvolania takého súhlasu.

V prípade, že sa prihlásite k odberu obchodných správ, tak Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu 7 rokov, popr. do doby vyslovenia Vášho nesúhlasu s ich ďalším zasielaním. Tento nesúhlas môžete ľahko vyjadriť zaslaním námietky na email prevádzkovateľa.

Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami, či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi, či v súlade s nimi, napr. u daňových dokladov je to 10 rokov.

Údaje získané prostredníctvom používateľského účtu, či obdobným spôsobom , spracovávame po dobu využívania našich služieb.

 

Vaše práva a ochrana osobných údajov

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s ich spracovaním, právo opraviť, či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť  proti ich spracovaniu, právo požadovať ich prenesenie, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia Vašich osobných údajov, a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov. Svoje osobné údaje máte pod kontrolou prostredníctvom používateľského účtu, kde môžete informácie o sebe mazať, resp. meniť.

Pokiaľ nemáte záujem , alebo Vás obťažuje zasielanie rôznych obchodných reklamných letákov, môžete napísať na vyššie uvedený mail spoločnosti a budete zo zasielania týchto správ vylúčený. Taktiež, pokiaľ máte dojem, že údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú chybné, či neúplné, môžete vzniesť žiadosť o zmenu, či námietku, taktiež na tento email.

Máte právo nás požiadať o zaslanie prehľadu Vašich osobných údajov. Súčasne máte právo na prístup k informáciám na aké účely sa spracúvajú Vaše osobné údaje, aké sú kategórie dotknutých osobných údajov, kto okrem Vás sú príjemcami Vašich osobných údajov, plánovaná doba, po ktorú sú Vaše osobné údaje uložené, či máte právo vyžadovať od nás opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, informácie o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od Vás.

Právo na výmaz Vašich osobných údajov

Máte právo na výmaz Vašich osobných údajov ak:

 1. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané
 2. Ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracovávanie a neexistuje žiaden právny nárok na ich spracovávanie
 3. Vznesiete proti tomu námietku a Váš záujem prevažuje nad naším
 4. Sú spracované nezákonne
 5. Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis
 6. Sa jedná o osoby mladšie 16 rokov

Vašu žiadosť o vymazanie môžeme odmietnuť , ak sa jedná o osobné údaje na dokumentoch, ktoré je nutné zo zákona uchovávať ako napr. faktúry alebo ak Vaše údaje budeme potrebovať na určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov napr. v prípade reklamácií, či neuhradených pohľadávok.

 

Tieto podmienky ochrany osobných údajov sú platné od 25.05.2018.

V prípade potreby vyplňte svoj e-mail a požiadajte nás o odstránenie Vaších osobných údajov z našho systému.