VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP) SPOLOČNOSTI ENHYDROS, s.r.o. PRE E-SHOP www.chakra-aura.sk

Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľ internetového obchodu je (ďalej len „predávajúci“)

ENHYDROS s.r.o.
tel. kontakt: 0915 725 164
e-mail: enhydros.sro@gmail.com

Bankové spojenie: TATRABANKA
IBAN: SK72 1100 0000 0029 4703 8270

Tieto VOP upravujú práva a povinnosti pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom e-shopu www.chakra-aura.sk, pričom na jednej strane je spoločnosť ENHYDROS, s.r.o. so sídlom: Levočská 848/21, Poprad,  IČO: 50 813 269, DIČ: 2120499172, zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, oddiel: sro, vložka číslo 34507/P, ako predávajúci, a na strane druhej je kupujúci.

Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.chakra-aura.sk môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

Kupujúci môže byť spotrebiteľ, ale aj podnikateľ, ktorý má záujem nakupovať ľubovoľný tovar cez e-shop a uzavrie so spoločnosťou ENHYDROS, prostredníctvom e-shopu www.chakra-aura.sk kúpnu zmluvu, odoslaním riadneho vyplnenia objednávkového formuláru.

Spotrebiteľ je podľa § 52, ods. 4, Občianskeho zákonníka fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podnikateľom sa pre účely VOP rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, ktorá podniká na základe živnostenského alebo iného oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo osoba , ktorá koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Objednávkový formulár je elektronický formulár, ktorý obsahuje fakturačné údaje kupujúceho ako meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, v tom istom rozsahu dodacie informácie, spôsob a cenu doručenia tovaru, zoznam objednaného tovaru a kúpnu cena objednaného tovaru s DPH.

Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru, ktorý obsahuje polia pre osobné údaje, ako aj iné doplňujúce ďalšie údaje. Tie, ktoré sú označené hviezdičkou sú povinné, bez nich nie je možné sa úspešne zaregistrovať, či dokončiť objednávku. Registrácia je dobrovoľná, ale spájajú sa s ňou isté výhody – uľahčenie a urýchlenie ďalšieho nákupu, možnosť sledovať stav svojich objednávok, možnosť sledovania zásielky.

Všetky zmluvné vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky podľa zákonov:
• č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
• č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa
• č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku
• č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
• č. 513/1991 Zb., t.j. Obchodným zákonníkom
Dodržiavanie zákona v internetovom obchode je pod dohľadom Slovenskej Obchodnej Inšpekcie.

Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Ponuky tovaru v rámci internetového obchodu www.chakra-aura.sk sú prezentáciou tovaru, ktorý prevádzkovateľ internetového obchodu predáva a sama o sebe nie je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy.
2. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy (objednávku) zašle kupujúci predávajúcemu prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý je umiestnený na stránke e-shopu : www.chakra-aura.sk. Po prijatí objednávky bude kupujúcemu okamžite zaslaný potvrdzujúci e-mail o jej prijatí. Týmto potvrdením o prijatí objednávky sa potvrdzuje doručenie návrhu na uzatvorenie zmluvy, a je záväzné.
3. Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu záväzok dodať kupujúcemu objednaný tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúcemu povinnosť zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa dohodnutých platobných podmienok a dodaný tovar prevziať.
4. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť vyplnených údajov v objednávke. Pri objednávaní prostredníctvom elektronického formuláru musí kupujúci uviesť:
o Meno a priezvisko kupujúceho.
o Kompletnú dodaciu adresu pre doručenie tovaru (ulica, číslo, mesto, PSČ).
o Telefónne číslo osoby, ktorú bude kontaktovať kuriér, e-mailovú adresu pre zaslanie potvrdenia o prijatí objednávky a o odoslaní tovaru.
o Presný názov tovaru.
o Počet kusov z každej položky tovaru.
o Spôsob úhrady za tovar (dobierka, prevod na účet).
o Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
5. Ak predávajúci zistí pred alebo po uzatvorení zmluvy chybu ohľadne tovaru ,alebo ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene uvedenej v internetovom obchode ,musí o tejto skutočnosti informovať kupujúceho. Kupujúci je v takomto mimoriadnom prípade oprávnený svoju objednávku zrušiť, resp. predávajúci je oprávnený odmietnuť ju. Ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, táto mu bude vrátená v súlade s právnymi predpismi a VOP. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať tovar kupujúcemu aj v prípade, keď zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne kupujúceho, osoby preberajúcej tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou predávajúci komunikoval, môže dôjsť k vzniku škody na strane predávajúceho (podvodné konanie).
6. Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením súhlasu s VOP, Reklamačným poriadkom a spracovaním osobných údajov kupujúceho. Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že si je vedomý skutočnosti, že tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, mal možnosť sa s nimi dostatočne oboznámiť a potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a vyslovuje s nimi záväzný súhlas.
7. Ceny v internetovom obchode sa môžu priebežne meniť podľa situácie na trhu a cenových faktorov. V deň odoslania objednávky je záväzná tá cena, ktorá je v rovnaký deň objednania uvedená v cenníku e-shopu  www.chakra-aura.sk.

.
Právo kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy

1. V prípade kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom internetového obchodu, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy je zachované, ak kupujúci najneskôr posledný deň oznámi predávajúcemu odstúpenie od zmluvy – zaslaním vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy.
2. Predávajúci je povinný vrátiť na bankový účet spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
3. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu prijatý tovar :
– v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom,
– tovar nesmie byť použitý ani inak poškodený
– k vrátenému tovaru musí byť priložený originál dokladu o kúpe tovaru – faktúra
4. Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok budú peniaze za tovar vrátené na účet kupujúceho do 15 dní po doručení tovaru predávajúcemu.
5. Tovar musí byť zaslaný doporučene. Ak nebol poistený, predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie zásielky tovaru, prípadne straty pri doručovaní na adresu predávajúceho. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Neprevzatie zásielky na dobierku

Tým, že kupujúci uskutočnil objednávku prostredníctvom elektronického formulára, došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka. A teda kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Zákon neumožňuje objednaný tovar neprevziať. Neprevzatím tovaru sa právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu nedá uplatniť. Neprevzatím zásielky kupujúci spôsobí predávajúcemu škodu (na poštovnom: preprava kuriérom od predávajúceho ku kupujúcemu a naspäť k predávajúcemu, na balnom a pod.). Ak kupujúci objednaný tovar neprevezme, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie preukázateľnej škody súvisiacej so zaslaním a vrátením zásielky.

Ochrana osobných údajov, archivácia kúpnej zmluvy

1. Využitím internetového obchodu (odoslaním objednávky) kupujúci vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v databáze zákazníkov predajcu a prevádzkovateľa internetového obchodu (pre účely marketingu, prípadnej ďalšej obchodnej spolupráce alebo iných zmluvných vzťahov), a to až do doby, kedy kupujúci písomne doručí odvolanie súhlasu s takýmto spracovaním, čo môže urobiť kedykoľvek.
2. Predajca a prevádzkovateľ internetového obchodu uchováva informácie o kupujúcich v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zák. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje kupujúcich sú chránené pred zneužitím. Predajca a prevádzkovateľ internetového obchodu nebudú sprístupňovať tieto informácie žiadnej tretej strane, okrem prípadu zákonnej povinnosti oznámenia takýchto informácií a okrem prepravcov, poverených dodávkou tovaru od predajcu; týmto budú oznámené iba také údaje, ktoré sú potrebné na doručenie tovaru.
3. Kupujúci má právo k prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane iných zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje môžu byť na základe písomnej žiadosti kupujúceho odstránené z databázy.
4. Kúpne zmluvy a objednávky sú od uzavretia archivované v podobe, v ktorej boli uzatvorené. Prístup k archivovaným kúpnym zmluvám má výlučne predajca, prípadne subjekt poverený archiváciou. Vyššie uvedené dokumenty nebudú sprístupnené tretím stranám, s výnimkou prípadnej zákonnej povinnosti.

Tieto Všeobecné a obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.05.2016. Predávajú si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Váš e-shop Ezodrak